Policy för personuppgifter

Allmänt

Organisationen respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. I Organisationens policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Organisationen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 

Personuppgifter vi samlar in 

Organisationen inhämtar uppgifterna från kontakter med vårdgivare, regioner och företag. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Hur vi använder insamlad information 

Organisationen behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a) För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Organisationen;

b) Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;

c) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Organisationen kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Organisationen kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss).

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:


Forskningsinstitutet Hörselbron AB 

Lindstedtsvägen 24

114 28 Stockholm

Emailadress: info@horselbron.se